Pencapaian Piagam Pelanggan : 2021


Piagam Pelanggan Pencapaian Piagam Pelanggan (%)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
No. Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
PEJABAT SETIAUSAHA PERBANDARAN
Unit Perundangan & Pengurusan Kontrak
1 Mempertingkatkan pengetahuan mengenai undang-undang yang digunapakai oleh Majlis melalui penjelasan dan penerangan secara bertulis atau lisan kepada kakitangan Majlis dan orang ramai.
·Menyediakan dokumen perjanjian dalam tempoh 30 hari selepas kelulusan Mesyuarat Majlis.
100 100 100 100 100 100 100 100  100  100  100  100
BAHAGIAN KEJURUTERAAN
Seksyen Jalan, Penyelenggaraan & Pemantauan Projek
2 Permit Jalan Raya
·Memproses dan meluluskan permohonan permit jalan raya dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima.
100 * * * * * * * * * 100 *
3 Permohonan Memasuki Kawasan CBD
·Memproses dan meluluskan permohonan permit untuk memasuki kawasan CBD dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh permohonan diterima.
100 * 100 100 * * 100 * * 100 100 *
4 Pengurusan Pelan Kejuruteraan Awam Bagi Projek Pembangunan
·Memproses dan meluluskan permohonan pelan kejuruteraan awam bagi projek pembangunan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan untuk diajukan kepada Jabatan Tanah dan Survei, Sibu.
100 100 100 66.67 92.86 * 100 100 100 100 100 100
5 Permohonan Izin Laluan
·Memproses dan meluluskan permohonan izin laluan daripada agensi Utiliti dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
80.00 50.00 92.31 91.67 88.88 50.00 100 100 100 100 100 100
6 Penyelenggaraan Jalan Raya (Talikhidmat)
·Penyelenggaran terhadap jalanraya yang rosak dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh aduan.
94.59 92.31 100 100 90.91 100 100 100 100 100 97.87 98.33
7 Penyelenggaraan Jalan Raya (SMC Cares)
·Penyelenggaran terhadap jalanraya yang rosak dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh aduan.
100 100 100 100 0.00 100 100 100 100 100 100 100
8 Penyelenggaraan Papan Tanda
·Penyelenggaran terhadap papan tanda yang rosak dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh aduan.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Penyelenggaraan Penutup Parit/Longkang
·Penyelenggaraan terhadap penutup parit yang rosak dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan.
100 100 95.24 71.43 100 100 100 100 100 100 100 100
10 a. Semua tender perolehan akan diiklankan dalam surat khabar tempatan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas menerima memo daripada unit berkaitan.
b. Perkhidmatan jualan Dokumen Tender di Seksyen Landskap Tingkat 21 dan Pejabat Setiausaha Tingkat 23.
c. Mengeluarkan surat setuju terima dalam tempoh tujuh (7) hari selepas menerima keputusan Mesyuarat Bulanan Majlis.
d. Menyediakan Dokumen Perjanjian dalam tempoh empat belas (14) hari selepas surat setuju terima dikeluarkan.
e. Mengeluarkan Deposit Tender kepada pembida yang gagal terpilih dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
f. Memproses dan memberi ulasan terhadap permohonan pelan kejuruteraan awam bagi projek pembangunan dalam tempoh 14 hari bekerja kepada Jabatan Tanah dan Survei, Sibu.
100 100 100 100 100 * 100 100 100 100 100 100
Seksyen Depo & Mekanikal
11 Lampu Jalan
·Aduan kerosakan Lampu Jalan di bawah tanggungjawab Majlis hendaklah dibaiki dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh aduan diterima.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Lampu Isyarat
·Aduan kerosakan Lampu Isyarat hendaklah dibaiki dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh aduan diterima.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13 Rondaan Lampu Isyarat
·Memastikan rondaan Lampu Isyarat dibuat setiap hari.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 Kenderaan
·Memastikan kenderaan diservis mengikut jadual servis yang telah ditetapkan iaitu dalam masa empat puluh lima (45) minit.
100 * 100 100 * 100 100 100 100 100 100 100
BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
Seksyen Kawalan Bangunan
  Penyerahan Pelan Bangunan Untuk Kelulusan
15 ·Pendaftaran Pelan bangunan dan pengeluaran surat rujukan untuk lain-lain jabatan yang berkaitan akan dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. 100 100 100 100 100 * 100 100 100 100 100 100
16 ·Pemprosesan status permohonan untuk kelulusan pelan bangunan akan dilakukan dalam tempoh 54 hari bekerja. 42.86 38.46 0.00 83.33 0.00 6.25 4.00 7.14 * 55.56 27.27 9.68
17 Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan
·Sijil Kelayakan menduduki bangunan dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang  F tertakluk kepada semua syarat-syarat telah dipatuhi.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seksyen Landskap
18 Penyelenggaraan Landskap
·Membuat rondaan sekurang-kurangnya tiga (3) kali seminggu mengikut jadual berkala yang telah diluluskan oleh majlis untuk memastikan landskap majlis diselenggara dengan baik dan sistematik iaitu :
a. Menyiram
b. Memotong rumput
c. Merumpai & mengembur  tanah
d. Pemangkasan
e. Membaja
f. Mengutip sampah
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
19 Pengurusan Aduan Awam
·Aduan mengenai pokok tumbang yang menghalang lalu lintas dan merbahayakan orang awam akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam sebaik saja dari menerima panggilan.
·Aduan pokok-pokok yang berada di bahu jalan, kawasan perumahan dan taman yang merbahaya akan dicantas atau dipotong selepas tujuh (7) hari notis diberikan kepada pemilik pokok tersebut.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 Penyelenggaraan Taman Awam & Taman Permainan
·Membuat rondaan sekurang-kurangnya tiga (3) taman sehari untuk memastikan taman berada dalam keadaan  baik dan menjamin keselamatan dan keselesaan kepada pengguna.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Mengurus & Menyenggara Tapak Semaian
·Memastikan stok pokok hiasan di tapak semaian majlis adalah mencukupi dan kerja-kerja penyelenggaraan tanaman di tapak semaian dilaksanakan secara berkala seperti :
a. Menyiram
b. Membaja
c. Merumpai
d. Menyulam
e. Memangkas
f. Memotong rumput
g. Mengutip sampah
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BAHAGIAN KESIHATAN AWAM & PERKHIDMATAN BANDAR
PENGAWALAN ALAM SEKITAR
Unit Persekitaran & Sanitasi Bangunan
22 Menangkap sekurang-kurangnya 60 ekor anjing terbiar (stray dogs) sebulan. 73.33 33.33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
23 Memastikan syarikat konsesi desludging mencapai 25,000 kubik meter enapcemar setahun mengikut jadual yang ditetapkan (pencapaian sebulan adalah 2084 kubik meter sebulan). 76.44 39.35 94.05 83.93 91.07 85.80 97.12 100 0.00 0.00 100 28.02
PENGURUSAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN DAN PEMBERSIHAN BANDAR
Unit Sisa Pepejal
24 Memastikan perkhidmatan pungutan sampah dijalankan mengikut jadual seperti berikut :
i. Kawasan Perumahan – tiga (3) kali seminggu
ii. Kawasan KomersilSetiap Hari
iii. Kawasan Pusat Bandar – dua (2) kali sehari
99.98 99.98 99.98 99.97 99.96 99.97 99.98 99.97 99.97 99.99 99.98 99.99
Unit Pembersihan Parit & Jalan
25 Memastikan kerja pemotongan rumput dilakukan dua (2) kali sebulan. 99.88 99.69 99.78 99.66 99.69 99.66 99.66 99.72 99.54 99.47 99.66 99.63
26 Kerja-kerja pembersihan parit di kawasan perumahan akan dilakukan sekali sebulan. 99.29 99.46 99.09 99.66 99.22 99.36 99.63 99.49 99.05 99.29 99.32 99.56
27 Kerja-kerja pembersihan dan pencucian parit bangunan komersil dilakukan sekali sebulan untuk kawasan bandar; bagi kawasan rumah kedai di sub-urban akan dilakukan setiap 45 hari. 61.14 36.60 70.57 100 100 100 83.43 100 81.14 100 86.00 95.71
Unit Kawalan Mutu Makanan & Unit Kawalan Hiburan Awam & Bukan Premis Makanan
28 Memastikan aduan awam disiasat dalam tempoh tiga (3) hari daripada Unit Aduan Awam. 100 100 100 100 100 * 100 * 100 100 100 100
Unit Kawalan Pasar & Penjaja
29 Memastikan aduan awam disiasat dalam tempoh tiga (3) hari daripada Unit Aduan Awam. 100 100 100 100 100 * 100 100 100 * 100 100
PENGURUSAN LESEN PERNIAGAAN
Unit Kawalan Mutu Makanan & Unit Kawalan Hiburan Awam & Bukan Premis Makanan
30 Memastikan lesen perniagaan dikeluarkan dalam 10 hari bekerja dengan syarat semua dokumen adalah lengkap dan mematuhi syarat-syarat permohonan lesen. 11.11 0.00 3.85 50.00 71.43 100 57.14 70.00 8.33 100 100 100
31 Memeriksa premis makanan setiap bulan bagi memastikan premis makanan adalah sekurang-kurangnya bergred B. 0.00 10.00 15.00 66.00 64.00 25.00 100 100 45.00 100 95.00 65.00
Unit Kawalan Pasar & Penjaja
32 Memastikan permohonan lesen penjaja diproses dalam satu (1) bulan melalui keputusan Mesyuarat Bulanan Jawatankuasa Pasar dan Penjaja * * 100 100 * * * 100 100 * 100 *
BAHAGIAN PENGUAT KUASA
33 Memproses permohonan lesen iklan (Sambu layang, Kain Rentang dan Papan Tanda Sementara) dalam tempoh satu (1) hari bekerja dengan syarat segala maklumat dan dokumen adalah lengkap. 100 * 100 85.71 100 * 100 100 100 100 100 100
BAHAGIAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA
34 Semua bil Cukai Taksiran Tahunan semasa akan dihantar sebelum 1 Oktober 2022. 0.00 0.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35 Semua pegangan hartanah dalam kawasan MPS akan diukur periksa dan dinilai bagi tujuan cukai taksiran dalam 60 hari bekerja pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan. * * 100 100 100 100 61.68 71.93 93.83 80.37 64.40 82.47
36 Pemprosesan untuk kelulusan dan pengeluaran Borang G(1) akan diselesaikan dalam tempoh tiga (3) hari masa bekerja dengan syarat dokumen permohonan adalah lengkap. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
37 Aplikasi untuk e-Biling akan dikemaskini dalam tempoh tiga (3) hari bekerja 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BAHAGIAN KEWANGAN
38 Segala pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap daripada seksyen/unit yang berkaitan. 40.00 100 90.14 88.55 100 100 100 100 100 100 100 100
39 Pemulangan deposit tahanan dibuat dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh kelulusan dan penerimaan dokumen yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan. 100 100 100 100 100 100 83.33 100 100 100 100 100
40 Pembayaran kontrak deposit tahanan dibuat dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh kelulusan dan penerimaan dokumen sijil  pembayaran yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan. * * 93.10 40.21 91.57 93.24 45.37 47.86 81.90 58.24 28.04 66.13
UTC Sibu
41 Sebarang pembayaran akan diuruskan dalam tempoh lima (5) minit. * * 100 100 74.07 * 100 100 100 100 * 72.73
42 Sebarang perkhidmatan akan diuruskan dalam tempoh lima (5) minit 80.80 * 67.24 93.70 74.91 * 81.78 80.51 77.42 77.61 78.45 76.50
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOMUNITI & KORPORAT
Seksyen Perancangan Korporat
  Statistik Kes Talikhidmat
43 ·Aduan diterima daripada Talikhidmat akan disalurkan ke seksyen/unit berkenaan dengan segera dan perakuan penerimaan akan diberikan dalam tempoh 72 jam. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
44 ·Makluman serta tindakan susulan oleh seksyen/unit berkenaan kepada pengadu akan diambil dalam tempoh 10 hari bekerja. 94.03 94.74 96.88 92.86 82.43 97.73 93.90 96.15 96.43 84.42 90.09 98.10
Seksyen Perpustakaan
45 Kad keahlian akan disiapkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 100 * * * * * * 100 100 100 100 100
46 Proses peminjaman atau pemulangan bagi setiap seorang ahli akan mengambil masa tidak melebihi lima (5) minit. 100
*
100 100 100 * 100 100 100 100 100 100
47 Buku-buku baru akan dipamerkan untuk dipinjam/digunakan pada setiap minggu pertama setiap bulan. 100
*
100 100 * * * 100 100 100 100 100
Seksyen Pengendalian Tempat Letak Kereta
48 Semua pertanyaan melalui telefon dan kaunter berkenaan dengan tunggakan bayaran letak kereta seperti notis mengkompaun kesalahan, pembayaran notis melebihi had masa akan diambil tindakan dengan serta-merta. 100 100 100 * 100 * * * * * * *
49 Permohonan Penjualan Pas Bermusim akan diluluskan pada hari tersebut sekiranya ada kekosongan. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 Pemilik kereta akan diberitahu mengenai tunggakan bayaran letak kereta sebulan sebelum memperbaharui tiket mereka.
Seksyen Kolam Renang
51 Memastikan aduan berkaitan dengan kebersihan air kolam dan prasarana kolam renang tidak melebihi tiga (3) kali sebulan. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
52 Anggota penyelamat sentiasa bersiap sedia untuk menjamin keselamatan pengguna kolam renang bagi mencapai sifar (0) kematian. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
53 Waktu operasi kolam renang adalah mengikuti jadual masa yang telah ditetapkan.
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
Seksyen Pentadbiran
54 Permohonan untuk kebenaran menggunakan taman rekreasi dan kemudahan awam di bawah bidang kuasa MPS akan diluluskan dalam masa satu (1) hari berdasarkan semua maklumat telah diisi dengan lengkap dan memenuhi semua syarat Majlis (kecuali Dataran Tun Tuanku Bujang 1 dan Fasa 2 yang memerlukan kelulusan mesyuarat). * * * * * * * 100 * 100 100 100
55 Permohonan untuk kebenaran menggunakan tempat letak kereta di bawah bidang kuasa MPS akan diluluskan dalam masa satu (1) hari berdasarkan semua maklumat telah diisi lengkap dan memenuhi semua syarat Majlis. * * * * * * * * * * 100 *
Seksyen Sumber Manusia
56 Menerima borang permohonan cuti dan pengesahan bakinya pada hari yang sama. 94.92 100 91.30 82.86 79.68 75.00 81.48 91.00 89.37 95.11 80.81 88.18
57 Proses permohonan untuk kelulusan Kementerian Kerajaan Tempatan menghadiri kursus di luar dan dalam pejabat dalam dua (2) hari bekerja selepas penerimaan arahan tertakluk kepada keberadaan pegawai dicalonkan bagi seksyen di Wisma Sanyan dan empat (4) hari bekerja bagi seksyen luar Wisma Sanyan. * * 100 100 100 100 100 91.30 93.55 92.86 100 83.33

* Tiada Data