Pencapaian Piagam Pelanggan : 2023


Piagam Pelanggan Pencapaian Piagam Pelanggan (%)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
BIL. BAHAGIAN/SEKSYEN/UNIT  PIAGAM PELANGGAN Jan Feb Mac Apr May Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 Bahagian
Kejuruteraan
Perancangan
dan
Pengurusan
Projek
Pembangunan
Sijil jalan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas semua syarat dipatuhi. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100%  100% 
2 Memproses dan menghantar komen kepada Jabatan Tanah dan Survei, Sibu mengenai permohonan pelan kejuruteraan awam bagi projek pembangunan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%
3 Penyelenggaraan
Infrastruktur
Penyelenggaraan terhadap jalan raya yang rosak dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh dikenal pasti. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 
4 Kerosakan lampu jalan di bawah tanggungjawab Majlis dibaiki dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh dikenal pasti. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%
5 Kerosakan lampu isyarat dibaiki dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh dikenal pasti. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%  100%  100% 
6 Penyelenggaraan penutup longkang dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh dikenal pasti. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%   100%
7 Memproses permohonan kelulusan permit jalan raya dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100% 100%   100%
8 Memproses permohonan kelulusan permit untuk memasuki kawasan CBD dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100% 100%  100% 
9 Seksyen
Kawalan
Bangunan
Pengurusan
Pelan
Bangunan
Pendaftaran Pelan Bangunan melalui Building Tracking System dan pengeluaran surat rujukan untuk lain-lain jabatan yang berkaitan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%   100%  100%
10 Pemberitahuan status permohonan untuk kelulusan Pelan Bangunan akan dilakukan dalam tempoh lima puluh empat (54) hari bekerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%  100% 100% 
11 Surat Makluman Penerimaan Pelan Struktur akan dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%   100%  100%
12 Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (Occupation Permit) akan dikeluarkan dalan tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang F. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%   100%  100%
13 Seksyen
Landskap
Penyelenggaraan
Landskap
dan
Taman
Pokok tumbang yang menghalang lalu lintas dan membahayakan orang awam akan diambil tindakan dalam tempoh dua puluh empat (24) jam sebaik sahaja dikenal pasti. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%   100%  100%
14 Pokok-pokok yang berada di bahu jalan, kawasan perumahan dan taman yang merbahaya akan diambil tindakan susulan selepas tujuh (7) hari notis diberikan kepada penghuni berdekatan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%   100%  100%
15 Bahagian
Kesihatan
dan
Perkhidmatan
Bandar
Pengurusan
Kesihatan
Dan
Perkhidmatan
Bandar 
Menangkap sekurang-kurangnya 60 ekor anjing terbiar (stray dogs) sebulan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%   100%
16 Menjalankan penggredan sekurang-kurangnya tujuh puluh lima (75) premis makanan dalam sebulan. 100% 100% 100% 98.67% 100% 100% 100% 100%  100% 100%   100%  100%
17 Bahagian
Penilaian
dan
Pengurusan
Harta
Penilaian
dan
Pengurusan
Harta
Untuk memastikan notis cukai taksiran S.69 dikeluarkan dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh penerimaan maklumat. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%
18 Memastikan Borang G(1) Certificate of Clearance of Indebtedness dikeluarkan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh pembayaran RM30 [fi borang G(1)]. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%  100%
19 Memastikan kutipan tunggakan cukai taksiran pada setiap tahun adalah melebihi 30% daripada keseluruhan jumlah tunggakan tahun semasa. 3.18% 5.36% 9.32% 11.97% 16.11% 18.29% 20.45% 22.58% 25.05%  27.77%   30.92% 33.30% 
20 Bahagian
Penguatkuasa
Pengurusan
Penguatkuasaan
&
Undang-Undang
Memastikan kompaun dijelaskan dalam tempoh selama empat belas (14) hari bekerja. Jika tidak dijelaskan, Notis Peringatan akan dikeluarkan kepada Pelaku Kesalahan :

a. Dengan memberi tempoh selama tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan notis tersebut untuk menjelaskan kompaun yang ditawarkan (Notis Peringatan Pertama & Kedua). Jika tidak dibayar, Majlis akan mempertimbangkan untuk membawa kes ke mahkamah.
23.53% 23.91% 18.80% 19.77% 17.49% 20.85% 16.61% 14.53% 23.20%  22.11%  22.11%   18.02%
21 Memastikan barang sitaan diurus sewajarnya seperti berikut :

a. Memastikan barang sitaan yang mudah rosak yang tidak dituntut didermakan kepada rumah kebajikan atau dilupuskan selepas tiga (3) jam;
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%   100%
Memastikan barang sitaan diurus sewajarnya seperti berikut :

b. Memastikan barang sitaan yang tidak mudah rosak yang tidak dituntut dirujuk kepada mesyuarat jawatankuasa yang berkaitan untuk kelulusan pelupusan selepas enam (6) bulan dari tarikh sitaan. Pelupusan dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%   100%
22 Seksyen
Perpustakaan
Pengurusan
Perpustakaan
Proses peminjaman buku dan pemulangan buku mengambil masa tidak lebih daripada 5 minit. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%   100% 100% 
23 Memastikan seratus (100) buah buku yang telah tamat tempoh peminjaman dipulangkan atau dibayar pampasan kehilangan buku pada setiap bulan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%   100%  100%
24 Unit
Perundangan
&
Pengurusan
Kontrak
Perolehan
Tender
Surat makluman keputusan tender (Surat Tawaran – Letter of Acceptance, dan Surat Pemberitahuan Tawaran Tidak Berjaya) dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas keputusan Mesyuarat Majlis Penuh. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%  100%  100% 
25 Menyedia dokumen perjanjian dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja selepas keputusan Mesyuarat Majlis Penuh. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100%   100%
26 Seksyen
Perancangan
Korporat
Khidmat
Pengurusan
Pentadbiran
Memastikan status pelaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh aduan diterima. 97.30% 97.79% 92.06% 97.62% 98.79% 97.64% 97.21% 98.39% 99.40%  96.54%   97.65%  98.55%
27 Bahagian
Kewangan
Pengurusan
Kewangan 
Pemulangan deposit tahanan dibuat dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh kelulusan dan penerimaan dokumen yang lengkap daripada bahagian/ seksyen/ unit yang berkaitan. 100% 100% 100% 97.33% 100% 100% 100% 100% 100%  100%   100%  100%
PURATA PERATUSAN PENCAPAIAN SECARA BULANAN (%) 93.71% 93.82% 93.58% 93.76% 94.01% 94.17% 94.08% 94.13%  94.56% 94.52%   94.67% 94.64% 
SUKU TAHUNAN   Suku Tahun Pertama
(Q1)
Suku Tahun Kedua
(Q2)
Suku Tahun Ketiga
(Q3)
Suku Tahun Keempat
(Q4)
PURATA PERATUSAN PENCAPAIAN (%) =Q1(93.71%+93.82%+93.58%)
/3 bulan = 93.71%
=Q1(93.71%+93.82%+93.58%) +
Q2(93.76%+94.01%+94.17%)
/6 bulan = 93.84%
=Q1(93.71%+93.82%+93.58%) +
Q2(93.76%+94.01%+94.17%)
+
Q3(94.08%+94.13%+94.56%)
/9 bulan = 93.98%
  
=Q1(93.71%+93.82%+93.58%) +
Q2(93.76%+94.01%+94.17%)
+
Q3(94.08%+94.13%+94.56%)
+
Q4(94.52%+94.67%+94.64%)
/12 bulan = 94.14%