picture
 

Terma dan Syarat


Berikut ialah terma dan syarat yang mengawal penggunaan laman sesawang ini dan menyatakan hak dan kewajipan anda ketika mencapai dan/atau menggunakan maklumat dan perkhidmatan dalam laman ini.

Jika anda mencapai laman sesawang ini, anda mengaku dan bersetuju bahawa anda terikat dengan Terma dan Syarat ini, maka ini menjadi perjanjian antara anda sebagai pelanggan dengan kami, Majlis Perbandaran Sibu, untuk mencapai dan/atau menggunakan laman ini.

Terma dan Syarat ini mengatasi mana-mana Terma dan Syarat yang terdahulu yang mungkin telah anda terima atau capai sehingga tarikh ini melalui laman ini. Penggunaan anda yang berterusan terhadap perkhidmatan ini akan dianggap sebagai persetujuan anda dengan Terma dan Syarat semasa ini.


Batas Tanggungjawab
Bahawasanya anda memahami dan bersetuju bahawa Majlis Perbandaran Sibu tidak akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa musibah kepada anda secara langsung, secara tidak langsung, secara kebetulan, secara khas, sebagai akibat atau sebagai teladan termasuk tetapi tidak terbatas kepada, musibah kerana kehilangan keuntungan, muhibah atau kerugian-kerugian lain yang tidak ketara yang terbit daripada :

  1. Penggunaan atau tidak dapat menggunakan laman ini;

  2. Kos pemerolehan barang dan perkhidmatan sebagai ganti akibat daripada mana-mana barang, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau yang diperoleh atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau daripada laman ini;

  3. Capaian yang tidak sah atau pengubahsuaian penghantaran atau data anda;

  4. Kenyataan-kenyataan atau kelakuan pihak ketiga dalam laman ini; atau

  5. Apa-apa perkara lain berkaitan laman ini.


Hubungan
Laman ini boleh menyediakan pautan dengan laman-laman sesawang yang lain. Laman-laman sesawang yang dihubungkan seumpama itu dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh yang demikian, Majlis Perbandaran Sibu tidak mempunyai kawalan terhadap laman-laman dan sumber tersebut. Anda mengaku dan bersetuju bahawa Majlis Perbandaran Sibu tidak bertanggungjawab terhadap adanya laman-laman luar yang seumpama itu atau sumber, dan tidak mengesahkan serta tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana kandungan, iklan, produk, atau bahan-bahan lain yang terdapat dalam atau daripada laman-laman atau sumber yang seumpama itu. Selanjutnya anda mengaku dan bersetuju bahawa Majlis Perbandaran Sibu tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung terhadap apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dituduh menyebabkan oleh atau yang berkait dengan penggunaan atau bergantung kepada mana-mana kandungan, barang atau perkhidmatan yang terdapat dalam atau melalui mana-mana laman atau sumber yang seumpama itu.


Pengubahsuaian Terhadap Terma Perkhidmatan
Majlis Perbandaran Sibu berhak, pada setiap masa, mengubah suai, memotong atau menambah Terma dan Syarat ini dengan memberi anda notis terdahulu. Walau bagaimanapun, dalam kes kecemasan atau untuk melindungi keselamatan laman atau dalam keadaan lain di luar kawalan kami, apabila Majlis Perbandaran Sibu mendapati perlu untuk mengubah suai, memotong atau menambah terma dan syarat ini, Majlis Perbandaran Sibu boleh berbuat demikian tanpa memberikan notis kepada anda. Disetujui bahawa jika anda ingin mendapatkan maklumat yang kemas kini terhadap apa-apa variasi, pengubahsuaian, pemotongan atau penambahan kepada Terma dan Syarat ini, anda boleh mencapai dan meninjau Terma dan Syarat ini dari masa ke masa secara kerap. Selanjutnya anda bersetuju dan menerima bahawa capaian berterusan anda dan penggunaan terhadap Terma dan Syarat ini (seperti yang diubah suai dari masa ke masa) akan bererti anda menerima apa-apa variasi, pemotongan, pengubahsuaian atau penambahan kepada terma dan syarat ini.


Penamatan

Majlis Perbandaran Sibu boleh menamatkan capaian anda kepada mana-mana bahagian atau semua perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan berkaitan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis, berkuat kuasa serta-merta. Majlis Perbandaran Sibu boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda kerana tidak aktif, yang ditakrifkan sebagai gagal untuk daftar masuk kepada perkhidmatan bagi tempoh masa yang dipanjangkan. Anda bersetuju bahawa Majlis Perbandaran Sibu tidak bertanggungjawab terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga kerana penamatan capaian anda kepada perkhidmatan ini.


Pengubahsuaian Perkhidmatan

Majlis Perbandaran Sibu berhak pada bila-bila masa dan dari masa ke masa untuk mengubah suai atau menamatkan, sementara atau tetap, perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya) dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Majlis Perbandaran Sibu tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga jika berlaku pengubahsuaian, pergantungan atau penamatan perkhidmatan.


Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama terma piawai. Jika berlaku apa-apa percanggahan antara Terma dan Syarat ini dengan terma piawai, Terma dan Syarat ini hanya digunakan untuk percanggahan itu. Tajuk-tajuk yang digunakan dalam terma dan syarat ini untuk rujukan dan keselesaan sahaja dan tidak akan diambil kira dalam menafsirkan atau merangka terma dan syarat ini.

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini dianggap sebagai menyalahi undang-undang atau tidak sah di bawah undang-undang atau peraturan masa kini atau akan datang yang berkuat kuasa dan terpakai, peruntukan tersebut hendaklah boleh dipisahkan sepenuhnya dan Terma dan Syarat ini akan ditafsirkan sebagai peruntukan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah yang tidak pernah terkandung sebahagian daripada Terma dan Syarat ini dan baki peruntukan Terma dan Syarat ini akan kekal berkuat kuasa sepenuhnya dan tidak akan terjejas oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah atau pemisahannya daripada Terma dan Syarat ini.